Stanica Wędkarska


Regulamin
Stanicy Wędkarskiej Koła PZW „Pstrąg” w Czarnogłowych

 1. Do korzystania ze Stanicy uprawnieni są członkowie Koła PZW „Pstrąg” w Szczecinie oraz ich rodziny
 2. Właściciele domków zlokalizowanych na Stanicy muszą być członkami PZW (minimum 2 osoby/domek w tym 1 osoba wykupująca oprócz znaków członkowskich również znaki uprawniające do połowu ryb)
 3. Wszyscy użytkownicy Stanicy obowiązani są przestrzegać Statutu PZW oraz Uchwał Zarządu i Sekcji Koła
 4. Korzystanie ze Stanicy obejmuje uprawnienie do:
  - lokalizacji domku letniskowego za zgodą właściciela terenu na zasadach ustalonych przez Zarząd Koła PZW „Pstrąg” w Szczecinie zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz przepisami prawa budowlanego.
  - usytuowanie namiotów na wydzielonym polu namiotowym (za wiedzą gospodarza Stanicy)
  - użytkowania własnego sprzętu pływającego oraz innego będącego w dyspozycji Koła, jego przechowywania w zabezpieczonym boksie
  - korzystania z urządzeń sanitarnych zlokalizowanych na Stanicy (WC, kubły na śmieci)
 5. Członkowie Koła korzystający ze Stanicy, obydwu jezior (Duża Kopalnia, Korea) oraz rzeki (Wołczenica) będących pod opieką Koła zobowiązani są do:
  - terminowego płacenia składek i opłat na rzecz PZW, Stanicy i Gminy
  - przestrzegania zasad kulturalnego zachowania i wypoczynku, szczególnie ciszy nocnej (godz. 2200-600)
  - użytkowania odbiorników nagłaśniających bez zakłucania odpoczynku innym użytkownikom
  - utrzymania czystości i estetyki na całym obszarze Stanicy oraz w miejscu połowu ryb
  - uczestniczenia w pracach społeczno-porządkowych na terenie Stanicy oraz w linii brzegowej jezior i rzeki w zakresie ustalonym przez Zarząd Koła i Sekcji lub pokrycie kosztów z tym związanych jeśli w tych pracach nie uczestniczą
  - bezpiecznej jazdy na Tereni Stanicy i parkowania samochodów w miejscach wyznaczonych ochrony zieleni i wód jezior oraz rzeki przed dewastacją i zanieczyszczeniami
  - zapewnienia właściwego nadzoru nad własnymi psami – zgodnie z obowiązującymi przepisami
  - utrzymania w właściwym stanie mierników energii, wody (sprawne, zaplombowane) i umożliwienia dokonywania ich odczytu uprawnionym osobom
 6. Korzystanie z łodzi do wędkowania uzależnione jest od opłacenia składki oraz od posiadania środków bezpieczeństwa (kapoki, koła ratunkowe itp.)
 7. Zabrania się używania zaburtowych silników spalinowych – jeziora stanowią strefę ciszy (zgodnie z decyzją władz Gminy)
 8. Rozpalanie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa
 9. Domki letniskowe musza być wyposażone w środki gaśnicze (gaśnice, skrzynie z piaskiem)
 10. Za uszkodzenie sprzętu i inne szkody wyrządzone na Stanicy winni poniosą koszty ich naprawy, wymiany lub przywrócenia ich do poprzedniego stanu
 11. Wykorzystywaną do celów gospodarczych lub higienicznych wodę traktować należy jak ścieki, które powinny być odprowadzone do szczelnych pojemników (osadniki, szamba itp.) lub kanalizacji
 12. Odpowiedzialność za czyny sprzeczne z postanowieniami Regulaminu popełnione przez osoby towarzyszące uprawnionemu do korzystania ze Stanicy, ponosi uprawniony do korzystania ze Stanicy
 13. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem wiążące są Uchwały i decyzje Zarządu Koła i Sekcji oraz polecenia i uzgodnienia z gospodarzem Stanicy