Zawody dla Dzieci - Pytania


Pytania na konkurs z wiedzy o wędkarstwie


1. Co są przynęty naturalne zwierzęce?
-żywe lub martwe ryby oraz inne organizmy, a także ich części
-wydzieliny organizmów żywych


2. Czy można przetrzymywać w siatkach żywe ryby łososiowate, lipienie i ryby złowione pod lodem, a przeznaczone do zabrania z łowiska?
-nie, należy je uśmiercić
-tak, jeżeli nie złowiono jeszcze określonego limitu ilościowego
-nie ma ograniczeń regulaminowych

3. Jaki jest najskuteczniejszy sposób uśmiercania ryby?
-pozostawić na ziemi aż do uduszenia
-przez nacięcie nasady ogona
-przez uderzenie w czaszkę i nakłucie serca

4. Kto ma prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez PZW?
-tylko obywatele polscy
-tylko osoby zrzeszone w PZW
-osoby posiadające kartę wędkarską, przestrzegające zasad RAPR oraz po opłaceniu stosownych składek

5. Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania karty wędkarskiej?
-cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce i osoby poniżej 14 lat
-rolnicy
-strażnicy rybaccy

6. Czy temperatura wody wpływa na rozwój ikry?
-tak
-nie
-tylko u karpiowatych

7. Czy wolno przechowywać ryby poniżej ich wymiaru ochronnego?
nie, bo należy je natychmiast wypuścić
tak, aby się ryby "odpiły"

8. Co to są przynęty naturalne roślinne?
rośliny, ich części oraz przetwory z nich, a także sery
tkaniny i włóczki, naśladujące roślin

9. Dlaczego ścieki wpływają negatywnie na stan wody i żyjących w niej organizmów?
ponieważ nie może powstać warstwa lodu
ponieważ ulegają zatruciu
ponieważ duszą się

10. Na ile wędek można łowić ryby spokojnego żeru i ryby drapieżne przy zastosowaniu przynęt naturalnych?
dwie
jedną
powyżej dwóch

11. Czy wody użytkowane przez PZW powinny być oznakowane?
tak, zgodnie z uchwałą ZG PZW
nie
tak, ale tylko obręby hodowlane i ochronne

12. Czy wolno stosować metodę ,,szarpaka’’ i łowić z mostów?
tak
nie

13. Co należy zrobić gdy stwierdzimy objawy zatrucia wody ściekami?
zlekceważyć je, licząc na działania specjalistycznych służb i instytucji
pobrać próbki wody aby mieć dowód zauważonej sytuacji
pobrać próbki wody aby można było wykryć przyczyny zatrucia ryb i wody

14. Aby ustalić wymiar ochronny ryby to trzeba dokonać?
zmierzenie ryby za pomocą miarki
rozciągnięcia ryby
zważenia ryby

15. Na ile wędek można używać łowiąc ryby metodą spinningową?
jedną uzbrojoną w jedną przynętę sztuczną
jedną uzbrojoną w dwie przynęty sztuczne
dwoma

16. Jak długo można przechowywać żywe ryby?
do 24 godzin
tyle ile przebywa na łowisku wędkarz

17. Jaką odległość powinni zachować wędkarze łowiący ryby drapieżne na przynęty sztuczne z brzegu?
15 m
30 m
50 m

18. Jaką odległość powinni zachować wędkarze łowiący ryby drapieżne na przynęty sztuczne z łodzi?
15 m
50 m
150 m

19. Gdzie znajduje się serce u ryb?
w okolicy gardzielowej
w środku korpusu, między głową a odbytem
między płetwami brzusznymi

20. Wiek ryby można ustalić na podstawie:
na podstawie liczby promieni w płetwach
na podstawie liczby łusek w obwodzie ciała
na podstawie łusek i kości pokryw skrzelowych

21. Co oznacza termin ,,zakwit wód’’?
zmianę barwy wody spowodowaną ściekami
zmianę barwy wody spowodowaną zmianą składu chemicznego wody
zmianę barwy wody spowodowaną nadmiernym rozwojem mikroorganizmów

22. Podstawę finansów PZW stanowią:
składki członkowskie
dotacje państwowe
dotacje samorządów terytorialnych

23. Komu można odmówić przyjęcia do PZW?
osobie niepełnoletniej
osobie ukaranej w ciągu ostatnich 2 lat za naruszenie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody
osobie ukaranej za przekroczenie przepisów drogowych

24. Co najczęściej zakłóca równowagę w ekosystemie zbiornika wodnego?
obecność ryb drapieżnych
jednostronne zarybienia
zakaz połowów ryb chronionych

25. Czy żywa ryba może być przynętą wędkarską?
nie
tak
tak, ale tylko wymiarowa i nie chroniona

26. Czy złowione ryby niewymiarowe lub znajdujące się pod ochroną musimy wypuścić nawet jeśli:
ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia
są martwe i pokaleczone
nie mamy odpowiedniej siatki

27. Polski Związek Wędkarski jest:
stowarzyszeniem społecznym z osobowością prawną
jednostką administracji państwowej
ogniwem samorządu terytorialnego

28. W jakim przypadku wędkarz do lat 14 może pod opieką osoby uprawnionej wędkować na własnym łowisku, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym?
Jeżeli jest członkiem PZW
Jeżeli ma upoważnienie od rodziców
Jeżeli uzyskał zgodę rybackiego użytkownika wód

29. Czy wędkarz może pozostawić wędki, których jest właścicielem, bez nadzoru?
Nie
Tak, ale pod opieką sąsiada
Tak, ale tylko na chwilę

30. Od czego zależą właściwości wód rzecznych?
Rodzaju podłoża geologicznego doliny rzecznej, szybkości prądu i przepływu, sposobu użytkowania zlewni
szerokości rzeki i głębokości koryta rzeki, obecności oczyszczalni ścieków, ilość roślinności

31. Jakie istnieją jednostki terenowe PZW?
zarządy województwa
koła i okręgi
kluby

32. Czy nadmierne nęcenie może być szkodliwe dla wód?
nie, ponieważ ryby zjadają cała zanętę
tak, ponieważ resztki nie zjedzonej zanęty gniją i zatruwają środowisko
nie, ponieważ są obojętne dla środowiska, nie gniją i nie pochłaniają tlenu

33. Linia boczna to dla ryb:
organ zmysłu odbierania sygnałów z wody
organ bez żadnych funkcji
kalendarz życia ryb

34. Do czego służy ewidencja połowów?
do wykazania rekordowych połowów
do dokumentowania działań gospodarza rybacko-wędkarskiego i podstawa do ewentualnych odszkodowań
dla potrzeb statystyki

35. Co należy zrobić jeśli przeznaczona do zabrania ryba zbyt głęboko połknęła haczyk?
haczyk wyciągnąć przy użyciu siły
rybę należy we właściwy sposób natychmiast uśmiercić
haczyk należy odciąć i zostawić do czasu zakończenia wędkowania

36. W jakim wieku można samodzielnie wędkować?
po ukończeniu 14 lat
po ukończeniu 16 lat
po ukończeniu 18 lat

37. Jaki procent zasobów wód może służyć zaspokojeniu potrzeb ludzi?
10 procent
1 procent
6 procent

38. Co są przynęty naturalne zwierzęce?
żywe lub martwe ryby oraz inne organizmy, a także ich części
wydzieliny organizmów żywych

39. Co należy zrobić z przeznaczoną do zabrania rybą łososiowatą lub ryba złowioną pod lodem po wydobyciu jej z wody?
zważyć i zmierzyć
natychmiast usunąć haczyk
uśmiercić

40. Czego nie wolno stosować jako przynęt lub zanęt:
zwierząt i roślin chronionych
odchodów
karmy dla ryb

41. W jakich miejscach ochronnych nie wolno łowić ryb?
tarliska, zimowiska
ostrogi wodne, urwiska

42. Ryby w zależności od strefy, w której bytują dzielimy na:
przypowierzchniowe, pływające w toni, przydenne
głębinowe, brzegowe
różnośrodowiskowe, jednośrodowiskowe

43. Co to jest "starorzecze"?
dawne korytu rzeki wypełnione wodą i połączone lub nie połączone z rzeką
zbiornik wypełniony wodą obok rzeki
zbiornik wody ze starym rybostanem

44. Co należy zrobić w razie zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków?
natychmiast zawiadomić zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW policję albo najbliższy organ administracji publicznej
pójść na inne łowisko nie informując nikogo
podjąć akcję usuwania skutków zanieczyszczenia

45. Co należy zrobić w przypadku zauważenia przypadku kłusownictwa?
zgłosić natychmiast organom ścigania: policji, straży rybackiej
odejść z tego miejsca w obawie o własne bezpieczeństwo
podjąć próbę czynnego przeciwdziałania

46. Czy osoba nie zrzeszona w PZW w wieku do lat 14 może wędkować metoda spinningową lub muchową?
Tak, ale w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna
Nie
Tylko z brzegu

47. Głównym celem działalności PZW jest:
tworzenie i nadzór struktur organizacyjnych
organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód organizowanie rybactwa zawodowego i komercyjnych łowisk

48. Kto posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów uprawniających do wydania karty wędkarskiej?
Polski Związek Wędkarski
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Każde towarzystwo wędkarskie

49. Kto jest właścicielem publicznych powierzchniowych wód płynących w Polsce?
Skarb Państwa
Osoby prywatne
Organizacje uprawnione do rybactwa

50. Co decyduje przy zarybieniu wód?
możliwości finansowe i życzenia wędkarzy
wymogi racjonalnej gospodarki rybackiej

51. Co oznacza ustanowienie okresu ochronnego?
okres, w którym nie wolno łowić ryb określonego gatunku
termin odbywania tarła ryb
okres do wyłączenia wędkowania

52. Do czego służy ewidencja połowów?
do wykazania rekordowych połowów
do dokumentowania działań gospodarza rybacko-wędkarskiego i podstawa do ewentualnych odszkodowań
dla potrzeb statystyki

53. Jakie dokumenty powinien posiadać przy sobie wędkarz w czasie wędkowania na wodach PZW?
kartę wędkarską i dowód osobisty
kartę wędkarską, legitymację PZW z potwierdzeniem uiszczenia należnych składek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku
kartę wędkarską i legitymację szkolną

54. Linia boczna to dla ryb:
organ zmysłu odbierania sygnałów z wody (odpowiedź prawidłowa)
organ bez żadnych funkcji
kalendarz życia ryb

55. Jak postępować przy złowieniu ryby niewymiarowej?
trzymać rybę mokrymi rękoma, odczepić haczyk i wpuścić rybę do wody, a w razie konieczności odciąć przypon
przytrzymując rybę suchym ręcznikiem ostrożnie odczepić haczyk

56. Czy na żądanie policji lub straży rybackiej wędkarz ma obowiązek pokazać używany sprzęt wędkarski?
tak, a także złowione ryby i przynęty
nie ma takiego obowiązku
tak, ale tylko jeśli tego wymaga regulamin łowiska

57. Kogo obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb?
wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu PZW
wszystkich łowiących w wodach śródlądowych
osoby w wieku powyżej 14 lat

58. Jaką naczelną zasadą powinniśmy się kierować w obchodzeniu się z rybami?
żadnej rybie nie wolno zadawać bólu lub cierpień bez rozsądnej podstawy
nie przejmować się ich stanem, ponieważ nie odczuwają bólu
jak najdłużej utrzymywać w stanie żywym, aby były świeże

59. Podstawową jednostką organizacyjną PZW jest:
koło
klub
sekcja

60. Jak określa się wymiar ochronny ryby?
oznacza długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej
oznacza długość od początku głowy do wcięcia płetwy ogonowej

61. Czy dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich?
tak, ale pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez Zarząd Okręgu lub koła PZW
nie
tylko po zdaniu egzaminu na kartę wędkarską

62. Co decyduje o jakości wód jeziora?
zawartość składników mineralnych
zawartość tlenu
ilość pokarmu dla ryb

63. Czy opiekun, który udostępnił swoje stanowisko i limit połowów do wędkowania na jedną wędkę dwóm osobom do lat 14 może także wędkować?
Tak, ale tylko na jedną wędkę
Tak, na dwie wędki
nie

64. Czy w ramach stanowiska i dziennego limitu połowów ryb opiekuna mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat?
tak
tylko jedna
nie

65. Czy członek PZW może udostępnić współmałżonkowi jedną ze swoich wędek bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składek PZW
Tak, ale w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu
nie

66. W czym należy przechowywać ryby w stanie żywym?
sadzykach metalowych
w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach
w wiadrze

67. Jaka roślinność szczególnie korzystnie wpływa na zaopatrzenie wód stojących w tlen?
zanurzona – rdestnice, wywłóczniki, moczarka kanadyjska
pływająca – np. grzybienie
twarda – trzcina, tatarak

68. PZW działa na terenie:
Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą władz naczelnych w m.st. Warszawa
Na terenie województw
Na terenie dorzeczy

69. Jakie są obowiązki wędkarzy wobec środowiska zgodnie z przepisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb)?
utrzymanie w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów
zachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy wędkarzami

70. Do kiedy należy wnosić składkę członkowską w PZW?
nie później niż do 15 stycznia
nie później niż do 30 kwietnia
nie później niż do rozpoczęcia wędkowania

71. Czy pęcherz pławny ułatwia rybom:
oddychanie
trawienie
utrzymywanie pozycji w wodzie

72. Ile wędek można używać przy połowach spod lodu?
dwóch
jednej
nie ma ograniczeń

73. Co stanowi pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego w środowisku naturalnym?
małe rybki
rośliny
owady

74. Czy wrzucanie do wody wnętrzności ryb jest korzystne?
tak, gdyż dostarcza pokarmu rybom i rakom
nie, gdyż wzbogaca się wartość odżywczą wód i ich eutrofizację
nie, gdyż można przenieść do wody czynniki chorobotwórcze

75. Jaki dokument państwowy uprawnia do amatorskiego połowu ryb?
karta wędkarska
legitymacja strażnika Państwowej Straży Rybackiej
patent żeglarski i motorowodny

76. Czy do złowienia żywej ryby jako przynęty wędkarskiej wolno używać podrywki?
nie
tak, o określonych wymiarach
tak

77. Czy wędkarz może rozdawać złowione ryby na terenie łowiska?
tak
nie

78. Na czym polega ochrona wód?
racjonalnym gospodarowaniu zasobami wód i przeciwdziałaniu naruszeniu równowagi biologicznej
zakazie użytkowania wód
zabieraniu wszystkich złowionych ryb

79. Kto jest zwolniony z obowiązku składania egzaminu na kartę wędkarską?
właściciele i dzierżawcy wód
osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie
współmałżonkowie członków PZW

80. Podstawę finansów PZW stanowią:
składki członkowskie
dotacje państwowe
dotacje samorządów terytorialnych

81. Czy istnieją negatywne skutki kłusownictwa dla środowiska wodnego?
Tak, ponieważ występuje przełowienie wód, ograniczenie rozrodu ryb, wyłowienie drapieżników, zniszczenie siedlisk i tarlisk ryb
nie ma wpływu, bo następuje oczyszczenie wód z gatunków niepożądanych

82. Kto ma prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez PZW?
tylko obywatele polscy
tylko osoby zrzeszone w PZW
osoby posiadające kartę wędkarską, przestrzegające zasad RAPR oraz po opłaceniu stosownych składek

83. Czy wyznaczone w przepisach odstępy mogą być zmniejszone?
Tak, ale za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął stanowisko obok
Nie, nie mogą być zmienione
Tak, w zależności od warunków terenowych

84. Czy za amatorski połów ryb bez karty wędkarskiej lub stosownych zezwoleń można być ukaranym:
upomnieniem
grzywną i konfiskatą sprzętu do wędkowania
Konfiskatą pojazdu, którym się przyjechało na ryby

85. Czy wędkarze mają obowiązek prowadzenia rejestracji połowów?
tak, rozpoczynając zapis przed każdym połowem
tak, ale jeśli wymaga tego gospodarz wód
nie, chyba, że dla własnych potrzeb

86. Kto może zostać pełnoprawnym członkiem PZW?
osoba, która ukończyła 16 lat, zna i uznaje Statut Związku oraz wniosła stosowne składki
osoba pełnoletnia, która przestrzega ustawy o rybactwie śródlądowym
każdy, kto posiada uprawnienia do rybactwa

87. Czym najłatwiej podjąć złowioną rybę?
podbierakiem
ręką
szczypcami

88. Dlaczego w gospodarce rybackiej stosuje się sztuczne zarybienia wód?
aby zmniejszyć ilość młodych ryb pożartych przez drapieżniki
z powodu zniszczenia wielu naturalnych tarlisk i miejsc wzrostu ryb
z powodu nadmiernych odłowów ryb dorosłych

89. Ile godzin można wędkować z brzegu w wodach użytkowanych przez PZW?
przez cała dobę
od świtu do zmierzchu
tylko w dzień

90. Czy wędkarz może sprzedawać złowione ryby?
nie
tak

91. Co należy zrobić gdy złowimy ryby z widocznymi objawami choroby lub obecności pasożytów?
wyrzucamy na brzeg lub zakopujemy
zgłaszamy taki przypadek i oddajemy ryby do rybackiego gospodarza wód w celu podjęcia dalszego postępowania
wrzucamy z powrotem do wody

92. Czy wolno stosować sztuczne światło do lokalizowania lub zwabiania ryb na stanowisko?
wolno
nie wolno
tylko za zgoda użytkownika wód

93. Jaki przyrząd zobowiązany jest posiadać wędkarz?
do wyjmowania haczyków
do rozplątywania supłów na żyłce
do zakładania przynęty

94. Co to są przynęty sztuczne?
wykonane z części roślin i zwierząt, a także imitujące owada lub jego stadia rozwojowe
zbudowane przy pomocy sztucznych materiałów

95. Co oznacza termin ,,przepławka’’?
przelewanie się wody przez jazy i inne progi wodne
urządzenie, które umożliwia migrację ryb i organizmów wodnych, pomimo wybudowania przegrody w nurcie rzeki
szczelina w tamie wodnej, przez którą wypływa nadmiar wody

96. Jaki wymiar ochronny na naszym jeziorze ma wzdręga, płoć i okoń?
15 cm
17 cm
nie ma wymiaru ochronnego

97. Jaki wymiar ochronny na naszym jeziorze ma szczupak?
30 cm
70 cm
45 cm

98. Jaki wymiar ochronny na naszym jeziorze ma lin?
15 cm
25 cm
30 cm

99. Jaki wymiar okres ochronny obowiązuje przy połowie szczupaka?
od 1 stycznia do 30 kwietnia
17 cm
nie ma wymiaru ochronnego

100. Czy istnieją ograniczenia w ilości złowionych w ciągu doby ryb?
nie, łowić można przez całą dobę
tak, Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb nakłada ograniczenia w przypadku niektórych gatunków
tak, nie wolno w ciągu doby złowić więcej niż 3 kg ryb